Operační program Praha – pól růstu ČR UMĚNÍ ŽÍT SPOLEČNĚ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000350

Projekt
Umění žít společně
byl oficiálně zahájen 1.9.2017 a trvá do 31.7.2019.

Projekt je zaměřen na žáky 6. a 7 tříd (později 7. a 8. tříd) ze základních škol v hl. městě Praha. Do projektu je zapojeno celkem 5 škol. Na 2 školách probíhaly/probíhají výukové hodiny zaměřené na vzdělávání žáků. Žáci si postupně vytvářeli/vytváří vlastní imaginární menšiny (jsou interaktivně zapojeni). Projekt si klade za cíl ukázat žákům, jakým způsobem rozdíly kulturních tradicí, norem a hodnot vedou ke vzniku nepochopení ze strany majoritní společnosti a problémům z toho vyplývajících. Tím, že si žáci zkusí, jaké to je být součástí nějaké menšiny (v jejich případě virtuální), budou pak schopni více pochopit, jak se minorita cítí mezi majoritou a budou více tolerantnější vůči odlišnostem jiných národností.

Dále v rámci projektu probíhaly/probíhají workshopy pro pedagogy, kterých se zúčastňují/zúčastňovali pedagogové celkem ze 4 škol. Cílem workshopů je naučit pedagogy vnímat, rozeznávat a chápat rozdíly v kultuře, hodnotách a myšlení mezi jednotlivými menšinami (hl. romskou) a většinovou společností. Workshopy se primárně zaměřovaly na metodická doporučení, jak by měla probíhat multikulturní výchova na ZŠ.

V rámci projektu jsou také vytvořeny metodické materiály, které představují ucelený postup shrnující výchovné a vzdělávací postupy, jak pracovat s žáky v tématu integrace. Výukové materiály budou ke konci projektu přizpůsobeny školnímu vzdělávacímu plánu (ŠVP) daných škol, na kterých probíhaly/probíhají výukové hodiny.

 

Výstupy projektu Umění žít společně ke stažení

 

Workshop pro pedagogy
Pracovní listy pro výuku žáků
Metodika k výuce žáků

 

Akce

Třetí workshop

Třetí workshop k projektu Umění žít společně v DNM konaný dne 20.9.2018

Druhý workshop v projektu umění žít společně

Druhý workshop k projektu Umění žít společně, který se uskutečnil dne 14.6.2018

Workshop

Workshop k projektu Umění žít společně konaný dne 29.5.2018

Práce s mapou světa

Žáci si názorně ukazovali odkud putovali Romové