Hlavním cílem projektu je realizovat aktivity v oblasti prevence kriminality, protidrogové a zviditelnit romskou kulturu v Domě národnostních menšin formou výstav, přednášek, koncertů a seminářů  směrem k majoritní společnosti.

Projekt je zaměřen na rozvíjení aktivit pro děti a mládež. Hlavní důraz je kladen na vzdělávací a preventivní aktivity směrem k romské komunitě. Jednou z osvědčených forem ochrany dětí před nežádoucími jevy je nabídka nejrůznějších činností pro děti a mládež ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Účast dětí v klubu lze jednoznačně označit jako významnou prevenci sociálně-patologických jevu. Posilují se jejich zájmy, iniciativa, sociální a komunikační schopnosti. Sociální vyloučení mnoha členů romské komunity na území hlavního města Prahy se stále udržuje mimo jiné i nedostatečným vzděláním a s ním související malou konkurenceschopností na trhu práce. Občanské sdružení RomPraha se snaží vedle začlenění dospělých Romů do pracovního procesu o pomoc romským dětem a mládeži při procházení vzdělávacím systémem. Tímto projektem usilujeme o rozšíření činnosti občanského sdružení o aktivity spojené se vzděláváním (předškolní příprava a doučování a dále o besedy a přednášky na téma sociální, prevence kriminality, bezpečnost, lidská práva a národností menšiny, výchova a vzdělávání, kultura a dějiny Romů).

 

Jedná se konkrétně o tyto klíčové aktivity:

–  Volnočasové aktivity pro romské děti a mládež

doučování pro žáky ZŠ a SŠ, přednášky a besedy v rámci prevence sociálně-patologických jevů, víkendové pobyty v přírodě, letní tábory, výlety a exkurze za poznáním historických míst ČR

 

–  Poradenství pro rodinu

psychologické poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání

prohloubení komunikace s rodinou dítěte, která je nedílnou součástí pro jeho rozvoj a další život

–  Podpora vzájemné komunikace romské komunity s majoritní společností

kulturně-společenské aktivity směřující k integraci romské komunity do majoritní společnosti

předání informací o životě a kultuře romské komunity majoritní společnosti (přednášková činnost a besedy)