Komplexní poradenství romským rodinám a vedení romských rodin s cílem zvýšení zapojenosti romských dětí do institucionalizované předškolní přípravy

Naším cílem je v rámci tohoto projektu

–  zvýšit povědomí romských rodin s dítětem nebo s dětmi v předškolním věku důležitost předškolní přípravy jejich dítěte;

–  cíleně motivovat co nejvíce romských rodičů dětí v předškolním věku k umístění jejich dítěte do mateřské školy nebo do jiného zařízení s plně nebo částečně organizovanou předškolní přípravou;

–  vést rodiny k pravidelné práci s jejich dítětem předškolního věku zaměřené na kvalitní osvojení návyků potřebných pro zahájení povinné školní docházky;

–  pomoc při vyhledání volného místa v MŠ nebo v jiné instituci poskytující pravidelnou a systematickou předškolní přípravu;

–  snažit se zvýšit aktivní spolupráci romských rodin s dětmi předškolního věku s mateřskými školami nebo s jiným zařízením s plně nebo částečně organizovanou předškolní přípravou, které navštěvuje jejich dítě.

Specifické cíle projektu:

A.  Podpora zvyšování účasti dětí ohrožených sociálním vyloučením v předškolním vzdělávání, především v mateřských školách.

Poradenství rodinám – ve spolupráci s městskými částmi a s poradním sborem romských poradců  Hlavního města Praha.

B.  Podpora aktivit zvyšujících připravenost dětí pocházejících ze socio-kulturně  znevýhodněného prostředí na úspěšné zahájení školní docházky.

  I.  Workshopy pro rodiny s předškolními dětmi s praktiky domácí práce s předškolním dítětem

  II.  Metodické vedení pedagogů MŠ zaměřené na specifika práce s romským dítětem a s jeho rodiči

  III.  Kurz předškolní přípravy pro předškolní dítě a jeho rodiče zaměřený i na stimulaci rodičů dítěte k pravidelné   práci s dítětem

C.  Podpora aktivit směřujících k zapojení rodiny do předškolního vzdělávání dětí, aktivit vytvářejících podmínky pro zvyšování informovanosti rodičů v oblasti předškolního vzdělávání.