Projekt  je v roce 2020 financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Naším cílem je v rámci tohoto projektu

  • zvýšit povědomí romských rodin s dítětem nebo s dětmi v předškolním věku důležitost předškolní přípravy jejich dítěte;
  • cíleně motivovat co nejvíce romských rodičů dětí v předškolním věku k umístění jejich dítěte do mateřské školy nebo do jiného zařízení s plně nebo částečně organizovanou předškolní přípravou;
  • vést rodiny k pravidelné práci s jejich dítětem předškolního věku zaměřené na kvalitní osvojení návyků potřebných pro zahájení povinné školní docházky;
  • pomoc při vyhledání volného místa v MŠ nebo v jiné instituci poskytující pravidelnou a systematickou předškolní přípravu;
  • snažit se zvýšit aktivní spolupráci romských rodin s dětmi předškolního věku s mateřskými školami nebo s jiným zařízením s plně nebo částečně organizovanou předškolní přípravou, které navštěvuje jejich dítě.