Projekt je v roce 2016 financován Magistrátem hlavního města Prahy odborem prevence kriminality.

Hlavním cílem projektu je realizovat aktivity v oblasti prevence kriminality, protidrogové a zviditelnit romskou kulturu v Domě národnostních menšin formou výstav, přednášek, koncertů a seminářů směrem k majoritní společnosti.

Jedná se konkrétně o tyto klíčové aktivity:

Volnočasové aktivity pro romské děti a mládež

doučování pro žáky ZŠ a SŠ, přednášky a besedy v rámci prevence sociálně-patologických jevů, víkendové pobyty v přírodě, letní tábory, výlety a exkurze za poznáním historických míst ČR

Poradenství pro rodinu

psychologické poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání prohloubení komunikace s rodinou dítěte, která je nedílnou součástí pro jeho rozvoj a další život

Podpora vzájemné komunikace romské komunity s majoritní společností

kulturně-společenské aktivity směřující k integraci romské komunity do majoritní společnosti předání informací o životě a kultuře romské komunity majoritní společnosti (přednášková činnost a besedy)