RomPraha

RomPraha je spolek, který byl založen v roce 2004 a je zastřešující organizací pro potřeby romských občanských sdružení působících na území hlavního města Prahy

Zeptejte se na jakékoliv dotazy

Naše cíle a zaměření

RomPraha je spolek, který byl založen v roce 2004 a je zastřešující organizací pro potřeby romských občanských sdružení působících na území hlavního města Prahy.

RomPraha prezentuje romskou kulturu, rozvíjí vzdělávací aktivity, napomáhá k rozvíjení a vzdělávání členů romských občanských sdružení. Realizuje aktivity zaměřené na prezentaci národnostních kultur v hlavním městě Praze, kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostní menšiny, sociální, vzdělávací a propagační aktivity směrem ke všem národnostním menšinám.

Posláním RomPraha je podporovat v duchu Úmluvy o právech národnostních menšin a Listiny základních práv a svobod oprávněné zájmy Romů ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji romského národa po stránce duchovní, duševní, sociální a tělesné.

RomPraha naplňuje své poslání tím, že:

 

  • vytváří sektorová rozvojová společenství pražských romských neziskových organizací, které umožňuje flexibilnější a rychlejší jednání při identifikaci a vypracování společných projektů

  • vytváří sektorové (tematické) seskupení různých subjektů soukromého i veřejného sektoru pro záměry rozvojového společenství RomPraha, zejména v oblasti NUTS II Praha, pokud nutno i v celé ČR

  • vytváří platformu pro vzájemnou spolupráci a využívá synergie romských neziskových organizací, zpracovává společné strategie k dosažení cílů vládní integrace romské komunity, diskutuje a aktivně zasahuje do tvorby vládních podkladů, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy i samosprávy

  • zajišťuje stálý tok informací o situaci Romů v Praze v oblasti vzdělávání, bydlení a zaměstnání ve snaze vystihnout rasismus a xenofobii v české společnosti

  • podporuje rozvoj a kapacitu romských neziskových organizací v oblastech školení, supervize, metodického vedení, atd.

  • navazuje spolupráci se vzdělávacími institucemi a zapojuje romské organizace i jednotlivce do vzdělávacích modulů, zaměřených na práci s romskou komunitou, případně usiluje o zlepšení už existujících modulů

  • sleduje vývoj integrace menšin a sociálně vyloučených skupin obyvatelstva v národním i mezinárodním měřítku, komunikuje se zahraničím, podílí se na evropských tematických sítích a konferencích

Náš spolek vytváří a podílí se na různých aktivitách a projektech zaměřených především na rozvoji romského národa po stránce duchovní, duševní, sociální a tělesné.