Projekt - RomPraha

Projekt je v roce 2012 financován MČ Praha 5 v oblasti prevence kriminality.

 

Projekt je určen dětem, mladistvým, mladým lidem a rodinám s dětmi v Praze, kteří se ocitli v tíživé situaci, v níž hrozí riziko sociálního selhání, kteří mají problémy v rodině a hrozí jim kriminální chování.

Projekt je zaměřen na rozvíjení aktivit pro děti a mládež. Hlavní důraz je kladen na vzdělávací a preventivní aktivity směrem k romské komunitě. Jednou z osvědčených forem ochrany dětí před nežádoucími jevy je nabídka nejrůznějších činností pro děti a mládež ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Účast dětí v klubu lze jednoznačně označit jako významnou prevenci sociálně-patologických jevu. Posilují se jejich zájmy, iniciativa, sociální a komunikační schopnosti. Sociální vyloučení mnoha členů romské komunity na území hlavního města Prahy se stále udržuje mimo jiné i nedostatečným vzděláním a s ním související malou konkurenceschopností na trhu práce. Občanské sdružení RomPraha se snaží vedle začlenění dospělých Romů do pracovního procesu o pomoc romským dětem a mládeži při procházení vzdělávacím systémem. Tímto projektem usilujeme o rozšíření činnosti občanského sdružení o aktivity spojené se vzděláváním (předškolní příprava a doučování a dále o besedy a přednášky na téma sociální, prevence kriminality, bezpečnost, lidská práva a národností menšiny, výchova a vzdělávání, kultura a dějiny Romů).

 

Jedná se konkrétně o tyto klíčové aktivity:

 

-  Volnočasové aktivity pro romské děti a mládež

doučování pro žáky ZŠ a SŠ, přednášky a besedy v rámci prevence sociálně-patologických jevů, víkendové pobyty v přírodě, letní tábory, výlety a exkurze za poznáním historických míst ČR

 

-  Poradenství pro rodinu

psychologické poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání

prohloubení komunikace s rodinou dítěte, která je nedílnou součástí pro jeho rozvoj a další život

 

-  Podpora vzájemné komunikace romské komunity s majoritní společností

kulturně-společenské aktivity směřující k integraci romské komunity do majoritní společnosti

předání informací o životě a kultuře romské komunity majoritní společnosti (přednášková činnost a besedy)

 

 

 

 

Projekt – Akce pro neorganizované děti, mládež a dospělé Romy v Domě národnostních menšin o.p.s.

Projekt je v roce 2012 financován Magistrátem hlavního města Prahy v oblasti národnostních menšin.

 

Cílem projektu je zabezpečit chod činností v Domě národnostních menšin pro romskou národnostní menšinu. Pokračovat v činnosti kulturní, vzdělávací a propagační směřující k prezentaci romské kultury směrem k majoritní společnosti. Cílem je snížit negativní pohled společnosti prezentovaný v médiích, snížit xenofobní pohled nejen směrem k majoritní společnosti a ostatním národnostem, ale i k Romům samotným.

Záměrem projektu je pořádání výstav romských umělců a besedy s romskými osobnostmi, motivovat děti a mládež ke změnám jejich priorit a hodnot. Důležité je uchovávat a rozvíjet romské tradice, integrovat do společnosti, pozitivně prezentovat romskou národnostní menšinu, umocňovat v některých romských skupinách právní vědomí, které bude směřovat ke zlepšení jejich postavení společenské i sociální.

 

 

Projekt - Preventivní programy pro neorganizované děti a mládež.

Projekt je v roce 2012 financován Magistrátem hlavního města Prahy odborem prevence kriminality.

 

Hlavním cílem projektu je realizovat aktivity v oblasti prevence kriminality, protidrogové a zviditelnit romskou kulturu v Domě národnostních menšin formou výstav, přednášek, koncertů a seminářů  směrem k majoritní společnosti.

Projekt je zaměřen na rozvíjení aktivit pro děti a mládež. Hlavní důraz je kladen na vzdělávací a preventivní aktivity směrem k romské komunitě. Jednou z osvědčených forem ochrany dětí před nežádoucími jevy je nabídka nejrůznějších činností pro děti a mládež ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Účast dětí v klubu lze jednoznačně označit jako významnou prevenci sociálně-patologických jevu. Posilují se jejich zájmy, iniciativa, sociální a komunikační schopnosti. Sociální vyloučení mnoha členů romské komunity na území hlavního města Prahy se stále udržuje mimo jiné i nedostatečným vzděláním a s ním související malou konkurenceschopností na trhu práce. Občanské sdružení RomPraha se snaží vedle začlenění dospělých Romů do pracovního procesu o pomoc romským dětem a mládeži při procházení vzdělávacím systémem. Tímto projektem usilujeme o rozšíření činnosti občanského sdružení o aktivity spojené se vzděláváním (předškolní příprava a doučování a dále o besedy a přednášky na téma sociální, prevence kriminality, bezpečnost, lidská práva a národností menšiny, výchova a vzdělávání, kultura a dějiny Romů).

Jedná se konkrétně o tyto klíčové aktivity:


Vytisknout